Telsiz Haberlesme Sistemleri Distribütörü

Lisanslı telsiz

Lisanssız telsiz

Telsiz aksesuar

Telsiz fiyatları

Telsiz modelleri

Kaliteli ve ekonomik çözümler

Amatör Telsizci Nasıl Olunur Yönetmelik

Amatör Telsizci Nasıl Olunur Yönetmelik

AMATÖR TELSİZCİLİK NEDİR? 

Amatör Telsizcilik, hiçbir maddi menfaat,çıkargözetmeksizin sadece şahsi heves, istek ve gayret ile telsiz iletişim tekniği ve kullanımı alanlarında bilgi alışverişini ve telsiz kullanım tekniklerini sağlayan bir hobi bir uğraştır. Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esaslar ve ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yürütülmektedir. KEGM tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı olan 12 yaşından büyük herkese uluslararası geçerliliği haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlenmektedir.

KEGM’den alınmış geçerli bir Amatör Telsizcilik Belgesi olan kişiler imal etmek ya da satın almak suretiyle sahip oldukları sabit, el /portatif amatör telsiz cihazlarını (amatör telsiz derneklerinin kuracakları role cihazları hariç); Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik (FTM) uyarınca, Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler’in 21’inci maddesinde amatör telsizcilik belge sınıflarına göre kullanımına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları çerçevesinde olmak kaydı ile Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilirler. Söz konusu muafiyet; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez kurallar çerçevesinde bu sistem tüm amatör telsizcilere kullanıma sunulmuştur 

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK), “Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 37’nci maddesi kapsamında hazırlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, BTK Bölge Müdürlükleri tarafından, amatör telsiz derneklerince kurulacak role cihazları için VHF/UHF frekans bandlarından uygun frekans tahsis edilerek söz konusu cihazlar için ruhsat ve kullanma izni verilmektedir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere aykırı davrananlara yönelik olarak EHK’nın 63’üncü maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Amatör telsizci nasıl olunur? 

sorusunun cevabı; kıyı emniyeti genel müdürlüğünün yapacağı sınavlara girmek ve sınavı geçmek olacaktır detaylar aşağıdaki gibidir.
MADDE 11 – (1) Amatör telsizcilik sınavları KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az iki defa yapılır.

(2) Sınav yer ve zamanı sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM’nin web sayfasında yayınlanır.
Sınav başvurusu ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.
(2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on gün öncesine kadar kabul edilir. Müracaatçılar A/ B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.
(3) Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.
(4) KEGM’e başvuru formunun teslim edildiği ya da ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta veya dernekler aracılığıyla yapılan müracaatlarda yaşanan gecikmeler kabul edilmez.
(5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.
(6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 13 – (1) Sınav, KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından yapılır.

Sınav konuları

MADDE 14 – (1) Sınav müfredatının genel özellikleri şunlardır:
a) A ve B sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.
b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

Sınav başvuru ücreti

MADDE 15 – (1) Adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav giriş ücreti alınır.

Sınav yönetimi

MADDE 16 – (1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli yüz sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.
(2) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
(3) Adaylar, aday listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılarak sınava alınır.
(4) Sınav süresi iki saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.
(5) Sürenin sona ermesine rağmen sınav kâğıdını vermeyenlerin sınavı değerlendirmeye alınmaz.
(6) Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.
(7) Sınav kâğıtları veya elektronik ortamda yapılan sınav verileri iki yıl saklanır.
(8) Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.
(9) Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.
(10) Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyuru
MADDE 17 – (1) Sınav, sınav komisyonunca on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar KEGM web sayfasında ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Telsizcilik Belgesinin Düzenlenmesi ve Ücretler
Amatör telsizcilik belge sınıfları
MADDE 18 – (1) A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.
Amatör telsizcilik belgesinin düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Sınavda başarılı olanlar ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış, Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak yabancılara ve mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belge verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır.
a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;
1) İki adet fotoğraf,
2) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,
5) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru
ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
b) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış ve Türkiye’de üç aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar;
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) Oturma belgesi,
5) Pasaport fotokopisi,
6) Kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dokümanları,
7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ den sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan geçici amatör telsizcilik belgesi alırlar. Talep halinde bu süre altı aylık periyotlar halinde en çok bir yıl uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.
c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
1) Yazılı başvuru,
2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,
3) İki adet fotoğraf,
4) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
5) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,
ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.
(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü bölümü, altıncı bölümü ve yedinci bölümünde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ve Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen amatör telsizcilik belgesinin süresi on yıldır.
(4) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış olup Türkiye’de daimi yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belgelerinin süresi dolduğunda talepleri halinde sınıfına uygun amatör telsizcilik belgesi düzenlenerek faaliyetlerine izin verilir.
Amatör telsizcilik belgesinin yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Süresi dolan belgenin aslı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
e) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.
(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;
a) Yazılı başvuru,
b) Tahrip olan belgenin aslı veya kayıp beyanı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi
ile başvurulur.
(3) Süresi dolan belge sahipleri yenileme işlemi yapılıncaya kadar amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunamazlar.
(4) Türkiye’de geçici süreyle amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılar, geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre müracaatta bulunurlar.
(5) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici amatör telsizcilik belgesinin kayıp veya tahribi, çağrı işareti değişikliğini gerektirecek şekilde bölgesinin değişmesi durumunda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre müracaatta bulunurlar.
Amatör telsizcilik belgesini düzenleme ve yenileme ücreti
MADDE 21 – (1) Belge almak ya da yenilemek isteyenlerden Yönetim Kurulunca belirlenen belge düzenleme veya yenileme ücreti alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL)
SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi
MADDE 22 – (1) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.
(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:
a) TA ön eki,
b) Bulunduğu bölge numarası,
c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,
ç) Üç rakamlı sıra numarası,olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.
(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

Marmara iletişim elektronik ltd şti. wouxun marka amatör telsiz ithalatını resmi olarak gerçekleştirmekte ve bu ürünlerin satışını yapmaktadır. Sizde amatör olduysanız ve telsiz satın almak istiyorsanız 2 yıl servis 10 yıl yedek parça bulundurma garantili ürünlerimizi tercih etmenizi tavsiye ederiz. İstek ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz       0216 4571466     www.wouxun.com.tr   www.telsiz.com.tr

Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.
web tasarım : studyocrea